Record ID:
40650354 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
Heading:
Used for:
 • Kung, Tzu-chen, 1792-1841
 • Gong, Ding'an, 1792-1841
 • 龔定庵, 1792-1841
 • 龔定盦, 1792-1841
 • Gong, Seren, 1792-1841
 • 龔璱人, 1792-1841
 • Gong, Yijian, 1792-1841
 • 龔易簡, 1792-1841
 • Gong, Boding, 1792-1841
 • 龔伯定, 1792-1841
 • Gong, Gongzuo, 1792-1841
 • 龔鞏祚, 1792-1841
 • Gong, Yuling, 1792-1841
 • Gong, Eryu, 1792-1841
 • 龔爾玉, 1792-1841
 • Yulingshanmin, 1792-1841
 • Gongzizhen, 1792-1841
 • Kung, Ting-an, 1792-1841
 • Kung, Se-jen, 1792-1841
 • Kung, Erh-yü, 1792-1841
 • Kung, Yü-ling, 1792-1841
 • Kung, I-chien, 1792-1841
 • Kung, Po-ting, 1792-1841
 • Kung, Kung-tso, 1792-1841
 • Yü-ling-shan-min, 1792-1841
 • 龔自珍, 1792-1841
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • Author's Gong Zizhen quan ji (龔自珍全集), 1959.
 • Tang, W.Y. Gong Zizhen shi wen xuan zhu (龔自珍詩文選注), 1989 t.p. (Gongzizhen)
 • Gong Zizhen lun gao, 1992 p. 1 (b. Qianlong 51 [i.e. 57] (1792); d. Daoguang 21 (1841))
 • Author's 定庵全集 : [文集3卷,續集4卷,文集補,文集補編4卷], [1966?] t.p. (龔自珍)
 • 中國人名大辭典, 1934 p. 1802 (龔自珍, 淸麗正子, 字璱人, 號定盦, 更名鞏祚, 道光進士, 其文導源周秦諸子, 有定盦集)