Record ID:
36732279 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 50045955
Heading:
Used for:
 • K‘ang, Yu-wei, 1858-1927
 • Kang, Nanhai, 1858-1927
 • Kang, Changsu, 1858-1927
 • 康長素, 1858-1927
 • Kang, Guangxia, 1858-1927
 • 康廣廈, 1858-1927
 • Kang, Gengsheng, 1858-1927
 • 康更生, 1858-1927
 • Kang, Gengshen, 1858-1927
 • 康更甡, 1858-1927
 • K‘ang, Tsu-chao, 1858-1927
 • Kang, Zuzhao, 1858-1927
 • 康祖詔, 1858-1927
 • Tianyouhuaren, 1858-1927
 • 天游化人, 1858-1927
 • Kang, Zuyi, 1858-1927
 • Kō, Yūi, 1858-1927
 • Kan, IU-veĭ, 1858-1927
 • K‘ang, Nan-hai, 1858-1927
 • 康南海, 1858-1927
 • Kangyouwei, 1858-1927
 • K‘ang, Ch‘ang-su, 1858-1927
 • Kang, Yu-wi, 1858-1927
 • K‘ang, Kuang-hsia, 1858-1927
 • K‘ang, Keng-sheng, 1858-1927
 • K‘ang, Keng-shen, 1858-1927
 • T‘ien-yu-hua-jen, 1858-1927
 • K‘ang, Tsu-i, 1858-1927
 • 康祖詒, 1858-1927
 • 康有為, 1858-1927
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • Ma, Te-chih. Le mouvement réformiste ... 1934.
 • Yang, K.C. Min kuo K‘ang Ch‘ang-su hsien sheng Yu-wei, Liang Jen-kung hsien sheng Ch‘i-ch‘ao shih sheng ho p‘u (楊克己. 民國康長素先生有為梁任公先生啓超師生合譜), 1982 t.p. (K‘ang Ch‘ang-su; Yu-wei)
 • Min, T.G. Chungguk kŭndae kaehyŏk undong ... 1985 (Kang Yu-wi)
 • Chui i K‘ang Yu-wei, 1997 t.p. (Kangyouwei [in rom.]) p. 98, etc. (t. Kuang-hsia; also h. Keng-sheng, Keng-shen, T‘ien-yu-hua-jen; K‘ang Nan-hai; also named Tsu-i; b. 2nd mo./5th day/Hsien-feng 8 (1858), Nan-hai, Kwangtung; d. 2-28-1927, Tsingtao)
 • 作者之康南海經濟科技文選, 1994.
 • His 康有為遺稿, 1996 出版說明 (原名祖詔, 字广廈, 號長素, 戊戌政變后易號更生, 張勛復辟后號更甡, 晚號天游化人)
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC DLC NjP OCoLC HkCU HkCAN