Record ID:
36732187 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 82049591
Heading:
Used for:
 • Yung-cheng, Emperor of China, 1677-1735
 • Ch‘ing Shih-tsung, Emperor of China, 1677-1735
 • 清世宗, Emperor of China, 1677-1735
 • Yin-chen, Emperor of China, 1677-1735
 • Yinzhen, Emperor of China, 1677-1735
 • 胤禛, Emperor of China, 1677-1735
 • Yün-chen, Emperor of China, 1677-1735
 • Yunzhen, Emperor of China, 1677-1735
 • 允禛, Emperor of China, 1677-1735
 • Hsien huang ti, Emperor of China, 1677-1735
 • Xian huang di, Emperor of China, 1677-1735
 • 憲皇帝, Emperor of China, 1677-1735
 • Yung-ching, Emperor of China, 1677-1735
 • Yongjing, Emperor of China, 1677-1735
 • Ch‘ing Yung-cheng, Emperor of China, 1677-1735
 • Qing Yongzheng, Emperor of China, 1677-1735
 • 清雍正, Emperor of China, 1677-1735
 • Yoong-Ching, Emperor of China, 1677-1735
 • Yōsei Tei, Emperor of China, 1677-1735
 • Iong-cheng, Emperor of China, 1677-1735
 • 雍正, Emperor of China, 1677-1735
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • Yang, Qiqiao. Yongzheng di ji qi mi zhe zhi du yan jiu (楊啓樵. 雍正帝及其密摺制度研究), 1981 t.p. (Yongzheng) p. 6, etc. (b. 12-13-1678; Qing Shizong)
 • Giles, p. 978 (Yung Cheng, 1677-1735, reign-title of Yin-chen or Yün-chen; posthumous name, Hsien huang ti; temple name, Shih-tsung)
 • Britainica, 1972 v. 5, p. 656 (Yung-cheng, Chinese ruler)
 • Americana, 1975 v. 10, p. 77 (Yung Cheng, Chinese emperor)
 • 二月河. 王爺謀反, 1993 t.p. (雍正)
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC OCoLC HkCU HkCAN