Record ID:
36730645 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 50059497
Heading:
Used for:
 • P‘u-i, 1906-1967
 • Pu-yi, 1906-1967
 • Kangde, Emperor of Manchoukuo, 1906-1967
 • Kang-de, Emperor of Manchoukuo, 190
 • 康德, Emperor of Manchoukuo, 1906-1967
 • Xuantong, Emperor of China, 1906-1967
 • Xuan-tong, Emperor of China, 1906-1967
 • 宣統, Emperor of China, 1906-1967
 • Pu, Yi, 1906-1967
 • Ch‘ing Hsüan-t‘ung, Emperor of China, 1906-1967
 • 清宣統, Emperor of China, 1906-1967
 • Qing Xuantong, Emperor of China, 1906-1967
 • Aixinjueluo, Puyi, 1906-1967
 • 愛新覺羅溥儀, 1906-1967
 • Deng, Qionglin, 1906-1967
 • K‘ang-te, Emperor of Manchoukuo, 1906-1967
 • Hsüan-t‘ung, Emperor of China, 1906-1967
 • P‘u-i, Henry, 1906-1967
 • P‘u, I, 1906-1967
 • Yi, Henry Pu, 1906-1967
 • Henry Pu Yi, 1906-1967
 • Pou Yi, 1906-1967
 • Pu Yi, 1906-1967
 • Suen Tong, Emperor of China, 1906-1967
 • Fugi, 1906-1967
 • Ai-hsin-chüeh-lo, P‘u-i, 1906-1967
 • Fu-gi, 1906-1967
 • Sentō Tei, 1906-1967
 • Teng, Ch‘iung-lin, 1906-1967
 • Aisin-Gioro, Pu Yi, 1906-1967
 • Yi, Aisin-Gioro Pu, 1906-1967
 • Phô Nghi, 1906-1967
 • 溥儀, 1906-1967
 • 溥仪, 1906-1967
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • Johnston, R. F. Twilight in the Forbidden city ... 1934.
 • His From Emperor to citizen, 1964 v. 1, t.p. (Aisin-Gioro Pu Yi)
 • Nguyên, Vạn Lý. Ngươi tù trong Câm Thành, 1990 t.p. (Phô Nghi)
 • His 我的前半生, 1983 t.p. (溥儀)
 • His 溥儀自傳 : 遜清宣統皇帝自傳, [1976] t.p. (愛新覺羅.溥儀)
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC DLC OCoLC HkCU HkCAN