Record ID:
36730644 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 81146565
Heading:
Used for:
 • Teng, Ying-ch‘ao, 1903-1992
 • Teng, Ying-ch‘ao, 1902-
 • Zhou, Yingchao, 1903-1992
 • Zhou Deng, Yingchao, 1903-1992
 • 周鄧穎超, 1903-1992
 • Li Zhifan tai tai, 1903-1992
 • 李知凡太太, 1903-1992
 • Chou, Ying-ch‘ao, 1903-1992
 • Chou Teng, Ying-ch‘ao, 1903-1992
 • Li, Chih-fan, Mrs, 1903-1992
 • Li Chih-fan t‘ai t‘ai, 1903-1992
 • Li, Zhifan, Mrs, 1903-1992
 • 李知凡, Mrs, 1903-1992
 • Yingchao, Deng, 1903-1992
 • 邓颖超, 1903-1992
 • 鄧穎超, 1903-1992
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • Author's The women's movement in new China, 1952.
 • Hu, Xingfen. Li Zhifan tai tai (李知凡太太), 1984 p. 92 (Li Zhifan tai tai, assumed name of Deng Yingchao)
 • Phone call to Chinese Embassy, 12/11/81 (Deng Yingchao, b. 1903)
 • Shu, Y. Deng Yingchao si sheng huo (鄧穎超私生活), t.p. (Deng Yingchao) p. 9 (b. Guangshan Xian, Henan Sheng, 1904)
 • Hu, H.F. Mrs. Li Zhifan, 1987 t.p. (Deng Yingchao) p. vii (wife of Zhou Enlai)
 • Washington Post, 7/12/92 (Deng Yingchao; d. 7/11/92)
 • Deng Yingchao guang hui de yi sheng, 1992 p. 393 (1904-1992; b. 02-04-04) p. 487 (d. 07-11-92)
 • 周恩來和鄧穎超, 1998 t.p. (鄧穎超)
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC DLC DLC-R DLC OCoLC HkCU HkCAN