Record ID:
36730230 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 81095086
Heading:
Used for:
 • Huang, Tsung-hsi, 1610-1695
 • Huang, Lizhou, 1610-1695
 • 黃梨洲, 1610-1695
 • 黃黎洲, 1610-1695
 • Huang, Nanlei, 1610-1695
 • 黃南雷, 1610-1695
 • Gucangshishichen, 1610-1695
 • Huang, Li-chou, 1610-1695
 • 黃文孝, 1610-1695
 • Nanleixiansheng, 1610-1695
 • 南雷先生, 1610-1695
 • Huang, Taichung, 1610-1695
 • 黃太冲, 1610-1695
 • Huang, Nan-lei, 1610-1695
 • Ku-ts‘ang-shih-shih-ch‘en, 1610-1695
 • Kō, Sōgi, 1610-1695
 • Nan-lei-hsien-sheng, 1610-1695
 • Huang, T‘ai-ch‘ung, 1610-1695
 • Hwang, Chong-hŭi, 1610-1695
 • Huang, Zong Xi, 1610-1695
 • Huang, Taichong, 1610-1695
 • 黃太沖, 1610-1695
 • 黃宗羲, 1610-1695
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • Author's A plan for the prince ... 1954.
 • Naejae ŭi ch‘ŏrhak, 1994 t.p. (Hwang Chong-hŭi [in Kor. r.]) p. 4 of cover (Huang Zong Xi [in rom.])
 • 中國人名大辭典, 1934 p. 1234 (黃宗羲, 淸尊素子, 字太冲, 號梨洲, 其學主先窮經, 而求事實於史, 以濂洛之統, 綜會諸家, 薦修明史, 私諡文孝, 有南雷文定, 宋元明儒學案等書數十種, 學者稱南雷先生)
 • 黃炳垕. 黃黎洲先生年譜, 1999 t.p. (黃黎洲) p. 537 (黃棃洲先生, 公諱宗羲, 字太沖, 號南雷)
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC DLC-R OCoLC HkCU HkCAN