Record ID:
36730226 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 79133113
Heading:
Used for:
 • Pa, Chin, 1904-2005
 • Li, Fei-kan, 1904-2005
 • Li, Feigan, 1904-2005
 • 李芾甘, 1904-2005
 • Ba Jin, 1904-2005
 • Li, Beigan, 1904-2005
 • Li, Bei-gan, 1904-2005
 • 李佩竿, 1904-2005
 • Li, Yaotang, 1904-2005
 • Li, Yao-tang, 1904-2005
 • 李堯棠, 1904-2005
 • Pa Kin, 1904-2005
 • Ba TSzin′, 1904-2005
 • TSzin′, Ba, 1904-2005
 • Li, Fu-gan′, 1904-2005
 • Pa Chin, 1904-2005
 • Chin, Pa, 1904-2005
 • Li, Pei-kan, 1904-2005
 • Ba, TSzin′, 1904-2005
 • Kin, Pa, 1904-2005
 • Pa, Kin, 1904-2005
 • P‘a, Kŭm, 1904-2005
 • Jin, Ba, 1904-2005
 • Bajin, 1904-2005
 • Li, Yao-t‘ang, 1904-2005
 • Ba, Kim, 1904-2005
 • Lý, Nghiêu Ðương, 1904-2005
 • Phê, Cam, 1904-2005
 • Ha, Kin, 1904-2005
 • 巴金, 1904-2005
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • His Nuit glacée, 1978 t.p. (Pa Kin) p. 4 of cover (b. 1904; Tchengtou, Seutchouan; Li Fei-kan took pseud. Pa Kin)
 • His Pom, 1981 t.p. (P‘a Kŭm [in Korean]) colophon (Pa Chin)
 • His Random thoughts, 1984 t.p. (Ba Jin)
 • Muñoz, V. Li Pei Kan and Chinese anarchism, 1976.
 • Chen, S.H. Ba Jin lun gao (陳思和. 巴金論稿), 1986 colophon (Bajin)
 • His Tan suo ji (探索集), 1986 t.p. (Ba Bin) cover p. 4 (b. 1904; orig. name Li Yaotang)
 • Tùy tương lục, 1998 t.p. (Ba Kim) p. 5 (real name: Lý Nghiêu Ðương, tư Phê Cam; b. 1904)
 • Shinsei, 1940 t.p. (Ha Kin) p. 1 (b. 1905 in Shisenshō; Pa Chin is a pen name)
 • Chinanews.sina.com WWW Home page, Oct. 17, 2005 (Bajin, b. Nov. 25 1904; d. Oct. 17, 2005)
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC DLC NjP DLC NIC DLC-R OCoLC HkCU