Record ID:
36730195 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 81055210
Heading:
Used for:
 • 莊子
 • Chuang-tzu
 • Zhuang, Zhou
 • 莊周
 • Zhuang Ze
 • Zhuang Zu
 • Changja
 • Chuang, Chou
 • Dschuang Dsi
 • Tschuang-tse
 • Cuang-tsi
 • Kwang-tsze
 • Chuang Tse
 • Chwang, Chow
 • Chwang-tse
 • Czuang-tsy
 • Sō-shi
 • Tchouang-Tseu
 • Chzhuantszy
 • Changju
 • Ts′u’ang-Ṭasah
 • Kwang-tse
 • Sōshi
 • Sōji
 • Dschuang-Dse
 • Trang-tư
 • Ḳṿang-tseh
 • Chuang Tsu
 • Zhuang, Zixiu
 • 莊子休
See also:
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • His Chuang-tzu chi shih (莊子集釋), 1894.
 • Rōshi. Sōshi. Resshi, 1923.
 • Morohashi, T. Sōji monogatari, 1989 p. 3 (Sōji)
 • His Die Weisheit des Dschuang-Dse, c1926.
 • His Nam-hoa kinh, 1962 t.p. (Trang-tư)
 • Am I now?, 1993 English t.p. (Kwang-tse) Hebrew t.p. (Ḳṿang-tseh)
 • LC files (365-290 B.C.)
 • Chuang Tsu, inner chapters, 1974 p. vii (Chuang Tsu; fl. ca. 4th cent, B.C.; developed doctrines of Taoism)
 • 馬敘倫. 莊子年表, 1999 t.p. (莊子)
 • 歷代人物年里碑傳綜表, 1976 p. 4 (莊周, 字子休, 梁蒙人, 前369年生)
 • 莊子, 1998 t.p. (莊子) jkt. (莊周(西元前369年-西元前286), 莊子名周, 字子休, 戰國早期宋國蒙城(今河南商丘县東北)人, 生卒年代約為周威烈王7年周赧王29年, 曾為漆園吏, 但不久卽辭去)
Local system number:
 • (AuPaJTL)150595
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC DLC NjP DLC CaOTU CaOTU NmU WaElC OCoLC HkCU HkCAN