Record ID:
36730189 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 83201985
Heading:
Used for:
 • Kuan, Yü, 160-220
 • Guan gong, 160-220
 • 關公, 160-220
 • Guan, Yunchang, 160-220
 • 關雲長, 160-220
 • Guan, Changsheng, 160-220
 • 關長生, 160-220
 • Guan, Zhuangmiao, 160-220
 • 關壯繆, 160-220
 • Kuan kung, 160-220
 • Kuan, Yün-ch‘ang, 160-220
 • Kuan, Ch‘ang-sheng, 160-220
 • Kuan, Chuang-miao, 160-220
 • 關羽, 160-220
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • Chang, C.K. Kuan kung chuan, 1983 (subj.) t.p. (Kuan kung) p. 5 (Kuan Yü; t. Yün-ch‘ang, Ch‘ang-sheng)
 • LC data base, 8-8-83 (hdg.: Kuan, Yü, 160-220)
 • 洪淑苓. 關公民間造型之研究 : 以關公傳說為重心的考察, [1995] t.p. (關公)
 • 中國人名大辭典, 1934 p. 1761 (關羽, 蜀漢解人, 字雲長, 本字長生, 美鬚莧, 追諡壯繆, 明萬暦中封協天護國忠義大帝, 民國三年, 與岳飛合祀於武廟)
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC OCoLC HkCU