Record ID:
36625504 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
Description conventions:
 • rda
LC number:
 • n 84023590
Heading:
Used for:
 • Ta Yü, Emperor of China, -2197 B.C.
 • Hsia Ta Yü, Emperor of China, -2197 B.C.
 • Xia Yu, Emperor of China, -2197 B.C.
 • Yü, Emperor of China, -2197 B.C.
 • Yü the Great, Emperor of China, -2197 B.C.
 • Hsia Yü, Emperor of China, -2197 B.C.
 • Da Yu, Emperor of China, d. 2197 B.C.
Notes:
 • Lung, T. Ta Yü chih shui, 1982 t.p. (Ta Yü; Da Yu)
 • LC manual auth. cd. (hdg.: Hsia Ta Yü, Emperor of China, d. 2197 B.C.; variants: Yü; Ta Yü; Yü the Great)
 • Tz‘u hai, 1979 p. 200 (Yü; Ta Yü; Hsia Yü)
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC OCoLC rda