Record ID:
36621815 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
LC number:
 • n 83171063
Heading:
Used for:
 • Ch‘iu, Ch‘ang-ch‘un, 1148-1227
 • Quanzhendashi, 1148-1227
 • Changchunzhenren, 1148-1227
 • Changchun, 1148-1227
 • Qiu, Chuji, 1148-1227
 • Ch‘üan-chen-ta-shih, 1148-1227
 • Ch‘ang-ch‘un-chen-jen, 1148-1227
 • Chan′ Chun′, 1148-1227
 • K‘ew, Ch‘ang-ch‘un, 1148-1227
 • Ch‘ang-ch‘un, 1148-1227
 • Ch’un, Ch’iu Ch’ang, 1148-1227
 • Ch‘iu, Ch‘u-chi, 1148-1227
 • Kyū, Chōshun, 1148-1227
 • Chōshuntaisōshi, 1148-1227
 • 丘長春, 1148-1227
 • 邱處機, 1148-1227
 • 長春真人, 1148-1227
 • 丘處機, 1148-1227
 • 全真大師, 1148-1227
 • 長春子, 1148-1227
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • Zhou, Shaoxia. Dao jiao Quanzhendashi Qiu Changchun, 1982 t.p. (Quanzhendashi Qiu Changchun)
 • LC data base, 11-7-83 (hdg.: Qiu, Changchun, 1148-1227; variant: Changchunzhenren)
 • LC manual auth. cd. (hdg.: Qiu, Changchun, 1148-1227; usage: Qiu Chang Chun [in rom.], Chiu, Chuji; variants: K‘ew Ch‘ang-ch‘un, Changchun)
 • Sung, T. Gyosei shōyōei. Genpū keikaizu, 1981 pref. (Kyū Chōshun, Chōshuntaisōshi)
 • Chan′ Chun′ bumbyn ȯrno zugt zorchson tėmdėglėl, 1997 t.p. (Chan′ Chun′)
 • 丘處機集, 2005: p. 424 (師姓丘, 名處機, 字通密, 號長春子, 登州棲霞濱都人也)
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC DLC DLC-ON OCoLC