Record ID:
36597784 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
Description conventions:
 • rda
LC number:
 • n 79103957
Heading:
Used for:
 • Li, Ch‘ing-chao, 1081-approximately 1141
 • Zhao Li, Qingzhao, 1081-approximately 1141
 • Li, Yi'an, 1081-approximately 1141
 • Zhao, Qingzhao, 1081-approximately 1141
 • Chao Li, Ch‘ing-chao, 1081-approximately 1141
 • Li, I-an, 1081-approximately 1141
 • Chao, Ch‘ing-chao, 1081-approximately 1141
 • Li, Ts‘ing-tchao, 1081-approximately 1141
 • Ts‘ing-tchao, Li, 1081-approximately 1141
 • Li, Tsing-chao, 1081-approximately 1141
 • Liqingzhao, 1081-approximately 1141
 • Li, Tjing Tsjao, 1081-approximately 1141
 • 李清照, 1081-approximately 1141
 • 趙李清照, 1081-approximately 1141
 • 易安居士, 1081-approximately 1141
 • Li, Qingzhao, 1081-ca. 1141
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • Nangong, Bo. San Li ci ji (南宮博. 三李詞集), 1957.
 • Liu, Yixuan. Li Qingzhao shi ci xuan zhu (劉憶萱. 李清照詩詞選注), 1981 t.p. (Li Qingzhao) pref. (lived 1084-ca. 1151)
 • Een brokaten brief, c1992 p. 7 (Li Tjing Tsjao)
 • 中國人名大辭典, 1934: p. 420 (李清照, 宋朝李格非女, 號易安居士, 湖州守趙明誠之妻, 工詩文, 尤以詞擅名, 卓然為宋代大家, 有漱玉詞等)
Cataloguing source:
 • DLC eng DLC DLC CU INS-SF OCoLC rda