Record ID:
36584097 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
Heading:
Used for:
 • Bai, Ju-yi, 772-846
 • Pai, Chü-i, 772-846
 • Bo, Juyi, 772-846
 • Bo, Luotian, 772-846
 • Bai, Xiangshan, 772-846
 • 白香山, 772-846
 • Bai, Luotian, 772-846
 • Jiangzhou si ma, 772-846
 • 江州司馬, 772-846
 • Zuiyinxiansheng, 772-846
 • 醉吟先生, 772-846
 • Xiangshanjushi, 772-846
 • 香山居士, 772-846
 • Bai, letian, 772-846
 • 白樂天, 772-846
 • Po, Chü-i, 772-846
 • Po, Lo-t‘ien, 772-846
 • Po, Kiu-yi, 772-846
 • Bo, TSziuĭ-i, 772-846
 • Haku, Kyo-i, 772-846
 • Pai, Hsiang-shan, 772-846
 • Haku, Rakuten, 772-846
 • Pai, Lo-t‘ien, 772-846
 • Baijuyi, 772-846
 • Chiang-chou ssu ma, 772-846
 • Tsui-yin-hsien-sheng, 772-846
 • Hsiang-shan-chü-shih, 772-846
 • Paek, Nak-ch‘ŏn, 772-846
 • Paek, Kŏ-i, 772-846
 • 白居易, 772-846
Notes:
 • Record has non-Latin script (Chinese).
 • Waley, A. A hundred and seventy ... 1918.
 • Zi0. Bai Juyi de gu shi(子諤. 白居易的故事), 1985 cover (Baijuyi [in rom.])
 • Hu, C.T. Jiangzhou si ma quan qi(胡濟濤. 江州司馬傳奇), 1987 t.p. verso (Pai Chü-i)
 • Shi, C.T. Bai Juyi yan jiu(白居易研究), 1981 p. 67 (h. Xiangshanjushi; also called himself Zuiyinxiansheng)
 • Kim, C.S. Paek Nak-ch‘ŏn si yŏn’gu, 1991 t.p. (Paek Nak-ch‘ŏn [in Kor. r.]) p. 266 (t. Kŏi [in Kor. r.])
 • His 白樂天, 柳柳州, 韋蘇州詩 : 沈歸愚選本, 1936 t.p. (白樂天, 白居易)
Local system number:
 • 000001593358
Cataloguing source:
 • NUN eng NUN
Authentication code:
 • kin