Record ID:
35872806 (Libraries Australia Authorities)
Authority type:
 • Name.
Description conventions:
 • rda
LC number:
 • n 81055296 n 2007229557
Heading:
Birth:
 • 0451
Death:
 • 0521
Used for:
 • יעקב, מסרוג, 451-521
 • يعقوب،, السروجي،, 451-521
 • Giacomo, di Sarûg, 451-521
 • Hakob, Srchetsʻi, 451-521
 • Jacob, of Sarug, 451-521
 • Jacobus, von Sarug, 451-521
 • Jacques, de Saroug, 451-521
 • Jakob, von Sarug, 451-521
 • James, of Serug, 451-521
 • Ja'qōb, von Serūg, 451-521
 • Yâkúb, Mar, Saint, Bishop of Sarug, 451-521
 • Yāʻeqob, za Śerug, 451-521
 • Yaʻqūb al-Sarūjī, 451-521
 • Jacob of Serug, 451-521
Notes:
 • Machine-derived non-Latin script reference project.
 • Non-Latin script references not evaluated.
 • Jacob, of Serug. Jacob of Sarug's Homily on the Tower of Babel, 2009.
 • Sandersdorfer, S. Ausgewählte ... 1912.
 • Yaʻqūb al-Sarūjī, kannārat al-rūḥ wa-qīthārat al-bayʻah, 1991 t.p. (Yaʻqūb al-Sarūjī)
Local system number:
 • (AuPaJTL)69867
 • abv09300395
 • 000000877976
Cataloguing source:
 • DLC eng rda DLC DLC OCoLC DLC OCoLC IEN DLC
Authentication code:
 • kin